Σχετικά με το έργο SIA-ProD

Το έργο SIA-ProD φιλοδοξεί να αναπτύξει μία εναλλακιτκή προσέγγιση για την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής. Το έργο θα παρέχει στη διάθεση των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής τη μέθοδο και τα εργαλεία για αυτο-αξιολόγηση και αυτο-βελτίωση με μία “χαμηλού κόστους” και εύκολη διαδικασία. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, το έργο SIA-ProD θα εφαρμόσει στο εκπαιδευτικό περιβάλλον μία καινοτόμο τεχνική που ονομάζεται Επιλογή Διακριτών Μοντέλων (Discrete Choice Modeling – DCM).

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικού (TSAA)

Το TSAA θα αναπτυχθεί βασισμένο στη μέθοδο DCM. Θα περιέχει τις πιο σημαντικές διαστάσεις για την προώθηση των φυσικών δραστηριοτήτων στην προσχολική αγωγή.