Σχετικά με το έργο

Οι διαδικασίες επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς δεν είναι πάντα ακριβείς σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες τους και δεν είναι εύκολο να οργανωθούν χωρίς να απουσιάζουν από το μάθημά τους. Πιθανές αιτίες αυτού του προβλήματος μπορεί να αποδωθούν στα παρακάτω:

  1. Αποτελεσματικές διαδικασίες επιμόρφωσης μπορεί να εφαρμοστούν κυρίως σε ακροατήρια μικρού μεγέθους. Έτσι, η επιμόρφωση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών απαιτεί εύρος χρόνου και υψηλό κόστος.
  2. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα περιεχόμενα της επιμόρφωσης δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες κάθε εκπαιδευτικού, αλλά καλύπτουν γενικά αντικείμενα τα οποία επιλεγόνται από τρίτους, τους “ειδκούς”.
  3. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, ακόμα και σε εξ αποστάσεως διαδικασίες, δυσκολεύονται να εκφράσουν και να μοιραστούν προβλήματα και προσωπικά θέματα που αφορούν τις εκπαιδευτικές τους πρακτικές.
  4. Για να αφήσουν οι εκπαιδευτικοί την τάξη τους για επιμόρφωση, θα χρειαστεί να προβλεφθεί αντικατάσταση, κάτι που αυξάνει το κόστος.
  5. Σε προσωπικό επίπεδο πολλοί εκπαιδευτικοί αποφεύγουν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικές διαδικασίες λόγω περιορισμένου προσωπικού χρόνου, υποχρεώσεων οικογένειας, κ.λπ.

Το έργο SIA-ProD φιλοδοξεί να αναπτύξει μία εναλλακτική προσέγγιση για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής.
Οι βασικές καινοτομίες του προγράμματος είναι:

  • Η εφαρμογή της καινοτόμου μεθόδου DCM στην εκπαίδευση
  • Η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζου η κίνηση και οι φυσικές δραστηριότητες στην ανάπτυξη και μάθηση των παιδιών, καθώς και η βελτίωση των τρόπων που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί τις φυσικές δραστηριότητες στο καθημερινό πρόγραμμά τους
  • Η ανάπτυξη ενός εργαλείου αυτοαξιολόγησης (TSAA) για ένα συγκεκριμένο τομέα της προσχολικής αγωγής, βασιζόμενη στη μέθοδο DCM
  • Η ανάπτυξη στοχευμένου επιμορφωτικού υλικού (SIEP) για εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής από τέσσερις χώρες και διαδικτυακή υποστήριξη για τη διευκόλυνση του υλικού κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του προγράμματος
  • Η παροχή υλικού για την αυτο-βελτίωση των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής με μία εύκολη και «χαμηλού κόστους» μέθοδο.
Γενική εικόνα του έργου
Στόχοι
Συμμετέχοντα ιδρύματα