Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου SIA-ProD είναι τα ακόλουθα:

 1. Η ανάπτυξη νέων μεθόδων αξιολόγησης:

  1.1. Η ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαλείου για την αυτο-αξιολόγηση (TSAA) η οποία θα βασίζεται στη μέθοδο DCM

  1.2. Η παροχή ανατροφοδότησης σε εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής σχετικά με τον τρόπο που διδάσκουν φυσικές δραστηριότητες και η διευκόλυνση τους ώστε βελτιώσουν τις πρακτικές τους.

  1.3 Θα παραχθούν ερευνητικά αποτελέσματα και θα διαχυθούν μέσω δημοσιεύσεων στο πεδίο της επαγγελματικής ανάπτυξης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής.

 2. Η προώθηση της αυτοβελτίωσης των εκπαιδευτικών:

  2.1. Η ανατροφοδότηση από την εφαρμογή του TSAA θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να αναστοχαστούν πάνω στις δεξιότητές τους και να διαμορφώσουν την προσωπική ατζέντα επιμόρφωσής τους, βασισμένη στις ατομικές ανάγκες τους για τη διδασκαλία φυσικών δραστηριοτήτων στην τάξη.

  2.2. Να εμπλουτίσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στη φάση αυτοβελτίωσης του προγράμματος SIA-ProD

 3. Ο εμπλουτισμός της ποιότητας της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών:

  3.1. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού αυτοβελτίωσης SIEP (Self-Improvement Educational Package

  3.2. Η δημιουργία μιας εύκολα προσβάσιμης και καινοτόμου μεθόδου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της αρχικής προσπάθειας.

Οι δραστηριότητες του έργου SIA-ProD περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 1. Δράσεις διάχυσης: : Όλοι οι εταίροι του έργου συμμετέχουν στη δημιουργία τοπικών και εθνικών δικτύων ενδιαφερομένων. Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος όλων των δραστηριοτήτων διάχυσης και ανάπτυξης των αποτελεσμάτων του πρότζεκτ. Οι σχεδιασμένες δραστηριότητες προβλέπουν την οργάνωση πέντε δράσεων διάχυσης.
 2. Παρουσιάσεις σε συνέδρια: Το έργο SIA-ProD θα παρουσιάσει το περιεχόμενο και τα αποτελέσματά του σε τουλάχιστον δύο διεθνή συνέδρια.
 3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις: Θα πραγματοποιηθούν δημοσιεύσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι εταίροι του έργου θα ενθαρρυνθούν να δημοσιεύσουν σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών.