Γενική εικόνα του έργου

Το έργο αποσκοπεί να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τη μεθοδολογία και τα εργαλεία για την αυτοαξιολόγηση και την αυτοβελτίωσή τους με σχετικά χαμηλό κόστος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο θα εφαρμόσει στην εκπαιδευτική πράξη μία καινοτόμο τεχνική που ονομάζεται Discrete Choice Modeling (DCM). Το DCM χρησιμοποιείται ευρέως στο μάρκετινγκ, τη βιοστατιστική και σε άλλα επιστημονικά πεδία, ενώ η χρήση του στην εκπαίδευση είναι ακόμη πολύ περιορισμένη. Η χρησιμότητα της μεθόδου DCM έγκειται στο ότι αποκαλύπτει τις πραγματικές και αληθινές προτιμήσεις των ερωτηθέντων, εκμαιεύοντας τις αναπαραστάσεις τους για ένα θέμα.

Με την εφαρμογή της μεθόδου DCM στην προσχολική εκπαίδευση, το πρόγραμμα θα αναπτύξει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης και εκπαιδευτικό υλικό για την αυτοβελτίωση, προκειμένου να διερευνήσει και να υποστηρίξει αντίστοιχα τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν τις φυσικές δραστηριότητες στην τάξη τους. Η επιλογή του θέματος για τη διδασκαλία των φυσικών δραστηριοτήτων στην προσχολική εκπαίδευση ως το πεδίο για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού Self-Improvement Educational Package (SIEP) έγινε λόγω της θεμελιώδους σημασίας που έχει για την ανάπτυξη και τη μάθηση των μικρών παιδιών (CEECD, 2011; OECD, 2001; 2012).

Το έργο SIA-ProDθα εφαρμοστεί σε τέσσερις φάσεις:

  1. Ανάπτυξη του εργαλείου αυτοαξιολόγησης TSAA (Teacher Self-Assessment Assistant): Η αρχική ανάπτυξη του εργαλείου αυτοαξιολόγησης θα βασιστεί στην τεχνική DCM. Το εργαλείο TSAA θα περιλαμβάνει τις πιο βασικές διαστάσεις/παραμέτρους για τη διδασκαλία των φυσικών δραστηριοτήτων στην προσχολική εκπαίδευση.
  2. Φάση Αυτοαξιολόγησης: Έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του εργαλείου TSAA σε μία πιλοτική και κατόπιν στην κύρια έρευνα. Στο τέλος αυτής της φάσης, το TSAA θα είναι ολοκληρωμένο με επιβεβαιωμένη εγκυρότητα και αξιοπιστία, έτοιμο προς εφαρμογή στο πεδίο της προσχολικής εκπαίδευσης.
  3. Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για αυτοβελτίωση SIEP (Self-Improvement Educational Package): Το SIEP θα αναπτυχθεί βασισμένο στις παραμέτρους που περιέχονται στο TSAA προκειμένου να ετοιμαστεί το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις διαστάσεις της διδασκαλίας φυσικών δραστηριοτήτων στην τάξη. Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με την ανατροφοδότηση που θα παίρνουν οι παιδαγωγοί που συμπλήρωσαν το TSAA, θα μπορούν να αξιοποιήσουν το SIEP και να σχεδιάσουν την προσωπική ατζέντα επιμόρφωσής τους.
  4. Φάση αυτοβελτίωσης: Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα SIA-ProD και θα συμπληρώσουν το TSAA, θα λάβουν ανατροφοδότηση για τα δυνατά και λιγότερο δυνατά σημεία τους ως προς τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους για τη διδασκαλία φυσικών δραστηριοτήτων στην τάξη. Κατόπιν θα τους δοθεί πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό SIEP. Αναμένεται ότι με βάση την αυτοαξιολόγησή τους και την ανατροφοδότηση που θα πάρουν από το TSAA, θα σχεδιάσουν την προσωπική ατζέντα επιμόρφωσής τους, σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες και τα περιεχόμενα του SIEP. Παράλληλα θα υπάρξουν αρχικές και τελικές μετρήσεις σε μια σειρά δεξιοτήτων σχετικών με τη διδασκαλία των φυσικών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, θα υπάρξουν μετρήσεις οι οποίες θα αξιολογήσουν οποιαδήποτε επίδραση στο επίπεδο φυσικών δραστηριοτήτων των μαθητών.