Στόχοι

Το έργο SIA-ProD στοχεύει στην παροχή προς τους εκπαιδευτικούς της μεθοδολογίας και των εργαλείων για αυτο-αξιολόγηση και αυτο-βελτίωση με μία «χαμηλού κόστους» μέθοδο. Για την επίτευξση αυτού του σκοπού, το έργο θα εφαρμόσει μία καινοτόμο τεχνική που ονόμαζεται DCM.
Οι επιμέρους στόχοι του έργου SIA-ProD είναι οι παρακάτω:

  1. Η ανάπτυξη νέων μεθόδων αξιολόγησης (ανάπτυξη του καινοτόμου εργαλείου αυτο-αξιολόγησης)
  2. Η προώθηση της αυτο-βελτίωσης των εκπαιδευτικών (ανάπτυξη του υλικού για αυτο-βελτίωση)
  3. Η βελτίωση της ποιότητας επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς