Το SERN είναι ένα διακρατικό δίκτυο 55 τοπικών και περιφερειακών αρχών στη Σουηδία και την Ιταλία, ιδιαίτερα στην περιοχή Emilia-Romagna. Το δίκτυο ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2005 με κύριο στόχο τη διαρθρωτική ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του στις δύο χώρες.

Κύριος στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι σχέσεις και οι ανταλλαγές καλών πρακτικών μεταξύ των μελών και, συνεπώς, να δημιουργηθεί ένα μοντέλο συνεργασίας που να εκτείνεται σε διάφορους τομείς πολιτικής και να περιλαμβάνει διαφορετικό επίπεδο διακυβέρνησης και ταυτόχρονα ένα πλήθος φορέων όπως τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι ΜΚΟ.

Έχει ηγηθεί πολλών διεθνών έργων που αποσκοπούν στην οικοδόμηση ικανοτήτων των τοπικών και περιφερειακών αρχών όσον αφορά τη διαχείριση και το σχεδιασμό διακρατικών έργων. Το δίκτυο υιοθέτησε μια στρατηγική το 2011, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας μεταξύ των μελών στον τομέα της εκπαίδευσης στην πρώτη ηλικία.
Στον τομέα της εκπαίδευσης στην πρώτη ηλικία, το SERN προωθεί την ανάπτυξη διαφόρων έργων με την υποστήριξη του προγράμματος διά Βίου Μάθησης, μεταξύ των οποίων ορισμένες συμπραξίες Comenius και ένα πρόγραμμα Comenius Regio μεταξύ Emilia Romagna (Ιταλία) και Östergötland (Σουηδία) σχετικά με την ένταξη των μαθητών στο σχολικό πλαίσιο. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το τριετές πρόγραμμα ανταλλαγής προσωπικού προσχολικής εκπαίδευσης μεταξύ των οργανώσεων μελών που βασίζεται στον τομέα της εξεύρεσης εργασίας. Το εν λόγω πρόγραμμα ανταλλαγής περιελάμβανε περισσότερους από 60 εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας και αναγνωρίστηκε ως βέλτιστη πρακτική σε εθνικό επίπεδο από την ιταλική εθνική υπηρεσία LLP στο πλαίσιο των δράσεων κατάρτισης του προγράμματος (pre-schools.sern.eu).

Το δίκτυο έχει πολλούς δεσμούς με άλλα δίκτυα/ ενώσεις τοπικών και περιφερειακών οργανισμών σε 10 ευρωπαϊκές χώρες και, ως εκ τούτου, προσφέρει μια ευρεία βάση για σκοπούς διάχυσης.

Το SERN είναι ο συντονιστικός οργανισμός του CREANET, ενός πολυμερούς δικτύου Comenius που άρισε να λειτουργεί στα τέλη του 2010. Το έργο ασχολείται με το θέμα της δημιουργικότητας στην προσχολική ηλικία. Στο πλαίσιο του έργου, το θέμα της σωματικής άσκησης στο προσχολικό πλαίσιο, ως εργαλείο για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας στα παιδιά, έχει αναδειχθεί σημαντικό στοιχείο και πεδίο εργασίας.

Visit website