Υλικό του έργου

Το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί με βάση τους σκοπούς του έργου SIA-ProD είναι το TSAA & το SIEP.

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικού (TSAA)

Το TSAA θα αναπτυχθεί βασισμένο στη μέθοδο DCM. Θα περιέχει τις πιο σημαντικές διαστάσεις για την προώθηση των φυσικών δραστηριοτήτων στην προσχολική αγωγή.

Περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό αυτοβελτίωσης (SIEP)

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού αυτοβελτίωσης SIEP (Self-Improvement Educational Package) θα βασιστεί στις παραμέτρους που περιέχονται στο TSAA προκειμένου να ετοιμαστεί το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις διαστάσεις της διδασκαλίας φυσικών δραστηριοτήτων στην τάξη. Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με την ανατροφοδότηση που θα παίρνουν οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν το TSAA, θα μπορούν να αξιοποιήσουν το SIEP και να σχεδιάσουν την προσωπική ατζέντα επιμόρφωσής τους.

SIEP στα Ελληνικά